ASOCIACIJOS

SPORTO KLUBAS “Penktasis vandenynas”

ĮSTATAI

 1. BENDROJI DALIS

1.1.   Sporto klubas “Penktasis vandenynas” (toliau – Klubas) – tai fizinių ir (ar) juridinių asmenų savanoriška sporto asociacija, veikianti Vilniaus mieste, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

1.2.   Asociacijos pavadinimas – Sporto klubas “Penktasis vandenynas”;

1.3.   Sporto klubo “Penktasis vandenynas” teisinė forma – asociacija;

1.4.   Klubas yra juridinis asmuo, kuriuo jis tampa nuo įregistravimo dienos. Klubas turi savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, simboliką, atsiskaitomąsias sąskaitas litais ir užsienio valiuta ir už savo prievoles atsako visu savo turtu. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o nariai už klubo prievoles.

1.5.   Klubas gali burtis į asociacijas, stoti į tarptautines organizacijas, steigti fondus.

1.6.   Klubas yra ne pelno organizacija.

1.7.   Klubo buveinės adresas:  A.Juozapavičiaus g. 4-5, Vilnius, Lietuva.

1.8.   Klubo finansiniai metai prilyginami kalendoriniams metams.

1.9.   Klubas veikia Vilniaus mieste, jo veikla neterminuota.

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1.   Klubo veikla yra vykdoma remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Klubo įstatais.

2.2.   Klubo veiklos tikslai yra:

2.2.1.   tobulinti Klubo narių parasparnių ir motorizuotų parasparnių pilotų ir specialistų sporto įgūdžius;

2.2.2.   plėtoti Klubo narių tarpe radio ryšio mėgėjų veiklą;

2.2.3.   sudaryti sąlygas kūno kultūros ir sporto priemonėmis stiprinti Klubo narių ir kitų visuomenės narių fizinę sveikatą;

2.2.4.   propaguoti sveiką gyvenseną ir organizuoti turiningą laisvalaikį ir poilsį;

2.2.5.   ruošti aukšto meistriškumo sportininkus pilotus ir specialistus parasparnių ir motorizuotų parasparnių sportui;

2.2.6.   bendradarbiauti su kitais sporto klubais, nacionalinėmis asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, besidominčiais parasparnių sportu;

2.2.7.   rengti sporto varžybas;

2.2.8.   dalyvauti sporto varžybose Lietuvoje ir užsienyje;

2.2.9.   teikti asmenims kūno kultūros, sporto ir kitas paslaugas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

2.2.10.   teikti operatyviąją žmonių ir turto gelbėjimo pagalbą;

2.2.11.   propaguoti ir įgyvendinti Klubo idėjas visuomenės narių tarpe.

2.3.   Įgyvendindamas Klubo tikslus, Klubas vykdys šiuos uždavinius:

2.3.1.   aktyviai dalyvaus spaudoje, TV ir radijo programose, propaguojant Klubo veiklą;

2.3.2.   organizuos ir dalyvaus nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose (varžybose, seminaruose, stovyklose, simpoziumuose, konferencijose, kt.);

2.3.3.   ruoš aukštos kvalifikacijos sportininkus pilotus ir specialistus dalyvavimui čempionatuose, varžybose ir kituose renginiuose;

2.3.4.   leis šviečiamąją literatūrą;

2.3.5.   organizuos Klubo narių laisvalaikį ir poilsį;

 1. KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.   Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Klubas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

3.1.1.   nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti klubo tikslus ir uždavinius;

3.1.2.   steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

3.1.3.   organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

3.1.4.   pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą sportinę įrangą, kitą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

3.1.5.   atlikti sportinės įrangos priežiūrą;

3.1.6.   samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

3.1.7.   gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų;

3.1.8.   steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, viešąsias įstaigas;

3.1.9.   steigti fondus;

3.1.10.   turėti atsiskaitomąsias sąskaitas litais ir užsienio valiuta Lietuvos bankuose, taip pat atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose užsienyje;

3.1.11.   gauti paramą;

3.1.12.   naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

3.1.13.   užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines visuomenines organizacijas;

3.1.14.   reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka Klubo filialus ir atstovybes;

3.1.15.   nutraukti savo veiklą;

3.1.16.   prisiimti įstatymų nedraudžiamus įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;

3.1.17.   atlikti kitus teisės aktams ir klubo įstatams neprieštaraujančius veiksmus, reikalingus Klubo tikslams siekti.

3.2.   Klubas vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

3.3.   Klubas gali turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 1. KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.   Klubo nariai turi tokias lygias neturtines teises nepriklausomai nuo to, kokio dydžio jie moka nario mokestį ar teikia paramą:

4.1.1.   gauti iš Klubo informaciją apie Klubo veiklą, susipažinti su Klubo narių sąrašais ir kita dokumentacija, teikti savo pasiūlymus veiklos klausimais;

4.1.2.   dalyvauti Klubo reikalų tvarkyme;

4.1.3.   rinkti ir būti išrinktas į visus Klubo renkamus organus;

4.1.4.   asmeniškai dalyvauti posėdžiuose, kai svarstoma jų veikla;

4.1.5.   Klubo valdymo organo nustatyta tvarka naudotis Klubo sporto įranga, inventoriumi, Klubo materialine, technine, informacine baze, darbuotojų paslaugomis, Klubo teikiamomis paslaugomis;

4.1.6.   laisvai išstoti iš Klubo apie tai pranešus Klubo valdymo organui;

4.1.7.   dalyvauti ir balsuoti Klubo Visuotiniame narių susirinkime, įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Klubo Visuotiniame narių susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus;

4.1.8.   apskųsti teismui Klubo Visuotinio narių susirinkimo, Klubo valdymo organo sprendimus;

4.1.9.   kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Klubo įstatuose nustatytas teises.

4.2.   Klubo nariai turi tokias pareigas:

4.2.1.   laikytis Klubo įstatų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

4.2.2.   aktyviai dalyvauti Klubo tikslų ir uždavinių įgyvendinime, plėtoti Klubo veiklos idėjas;

4.2.3.   saugoti ir tikslingai naudotis Klubo turtu, kitu inventoriumi bei patalpomis;

4.2.4.   mokėti Klubo Visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį;

4.2.5.   dalyvauti Klubo Visuotiniuose narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise;

4.2.6.   vykdyti Klubo valdymo organų sprendimus;

4.2.7.   gerbti Klubo tradicijas ir simboliką.

4.3.   Klubas gali turėti garbės narius, kurie renkami Klubo Visuotiniame narių susirinkime už nuopelnus organizuojant Klubo veiklą. Klubo garbės nariai turi patariamojo balso teisę.

4.4.   Už aktyvų dalyvavimą Klubo veikloje, Klubo narys gali būti skatinamas.

 1. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA

5.1.   Klubo nariais gali būti fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų, ir (ar) juridiniai asmenys, pareiškę norą tapti šio Klubo nariais, pripažįstantys Klubo įstatus ir mokantys Klubo nario mokesčius. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Klubo nariais pateikia jų tėvai arba globėjai. Jaunesni kaip 18 metų asmenys Klube gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5.2.   Klubo nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos ir neturintis jai priešiškų tikslų asmuo.

5.3.   Klubo nariu tampa asmuo, kurį rekomenduoja ne mažiau kaip vienas Klubo narys ir kurio narystei pritaria Klubo Valdyba 2/3 dalyvaujančiųjų valdybos narių balsų dauguma.

5.4.   Klubo nariui narystei patvirtinti išduodamas Klubo nario pažymėjimas (kortelė).

 1. KLUBO NARIŲ ĮSPĖJIMO, ŠALINIMO IR JŲ IŠSTOJIMO IŠ KLUBO TVARKA

6.1.   Klubo nariai gali būti įspėjami arba šalinami jeigu jie;

6.1.1.   sąmoningai pažeidinėja Klubo įstatus;

6.1.2.   savo veikla kompromituoja klubą;

6.1.3.   daro Klubui materialinę žalą;

6.1.4.   be pateisinamų priežasčių nemoka nario mokesčio;

6.2.   Klubo nariai įspėjami Prezidento sprendimu.

6.3.   Klubo nariai šalinami Klubo Valdybos sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančiųjų Valdybos narių balsų dauguma.

6.4.   Klubo nariai išstoti iš Klubo gali pranešę Valdybai. Narystė Klube pasibaigia nuo pranešimo apie išstojimą įteikimo Valdybai dienos. Nuo narystės Klube pasibaigimo dienos buvęs Klubo narys neturi teisės naudotis Klubo simbolika ir vardu.

6.5.   Išstodamas arba pašalintas Klubo narys privalo atsiskaityti su Klubu atlygindamas visų materialinių vertybių, kurios jam buvo suteiktos asmeniniam naudojimui, vertę, arba jas grąžinti Klubui, įskaitant dokumentus ir informaciją, ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo išstojimo ar pašalinimo dienos.

6.6.   Išstojusių Klubo narių nario mokesčiai ar kitaip Klubui perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

6.7.   Klubo narys privalo atlyginti už savo veiksmais padarytą žalą Klubui ar jo nariams, įskaitant nematerialinę žalą įstatymų nustatyta tvarka.

 1. KLUBO SANDARA

7.1.   Klube yra šie organai – Visuotinis narių susirinkimas, Klubo valdymo organai: Valdyba ir  Prezidentas.

Visuotinis narių susirinkimas

7.2.   Aukščiausias Klubo organas yra Klubo Visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus ir esant reikalui. Klubo Visuotiniame narių susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas Klubo narys.

7.3.   Klubo narių visuotinius susirinkimus organizuoja Prezidentas. Eilinį Klubo Visuotinį narių susirinkimą Prezidentas privalo sušaukti kasmet per keturis mėnesius nuo metų pabaigos. Pranešimas apie eilinį Klubo Visuotinį narių susirinkimą asociacijos nariams gali būti įteikiamas pasirašytinai, registruotu laišku, elektroniniu paštu, adresatui patvirtinus gavimą, arba paskelbiant pranešimą Asociacijos interneto svetainėje: www.paramotors.lt ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki Klubo Visuotinio narių susirinkimo dienos.

7.4.   Neeilinis Visuotinis Klubo narių susirinkimas gali būti šaukiamas to reikalaujant daugiau kaip pusei Klubo narių, Prezidento arba Valdybos iniciatyva. Pranešimas apie neeilinį Klubo narių susirinkimą asociacijos nariams gali būti įteikiamas pasirašytinai, registruotu laišku, elektroniniu paštu, adresatui patvirtinus gavimą, arba paskelbiant pranešimą Asociacijos interneto svetainėje: www.paramotors.lt ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki neeilinio Klubo Visuotinio narių susirinkimo dienos.

7.5.   Klubo Visuotinis narių susirinkimas:

7.5.1.   keičia Klubo įstatus;

7.5.2.   tvirtina Klubo veiklos programą;

7.5.3.   renka ir atšaukia Valdybos narius ir revizorių bei nustato jiems atlyginimus;

7.5.4.   nustato Klubo finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos;

7.5.5.   tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, Valdybos pateiktą Klubo veiklos ataskaitą, svarsto ir tvirtina Prezidento, auditoriaus ataskaitas;

7.5.6.   nustato Klubo nario steigiamojo ir metinio mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

7.5.7.   sprendžia Klubo veiklos nutraukimo klausimus;

7.5.8.   reorganizuoja ir likviduoja Klubą, tvirtina reorganizavimo projektą;

7.5.9.   skelbia Klubo garbės narius;

7.5.10.   atlieka kitas teisės aktų numatytas funkcijas.

7.6.   Klubo Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus darbotvarkės klausimais, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Klubo narių ar jų įgaliotų atstovų. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma. Tuo atveju, kai į Visuotinį narių susirinkimą nesusirenka reikalingas Klubo narių skaičius, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Klubo narių skaičiaus.

7.7.   Visuotinio Klubo narių susirinkimo sprendimai šių įstatų 7.5.1., 7.5.3., 7.5.7., 7.5.8., klausimais priimami ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių ar jų įgaliotų atstovų balsų dauguma.

Klubo Valdyba

7.8.   Valdyba, kurią sudaro trys nariai, yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja valdybos pirmininkas. 

7.9.   Valdybos narius 4 metams renka Visuotinis narių susirinkimas šių įstatų nustatyta tvarka. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

7.10.   Valdybos nariu gali būti renkamas tik veiksnus fizinis asmuo. Klubo Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų.

7.11.   Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

7.12.   Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

7.13.   Valdyba:

7.13.1.   priima sprendimus dėl Klubo Valdymo struktūros ir pareigybių;

7.13.2.   priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir pašalinimo,

7.13.3.   priima sprendimą skirti ir atleisti iš pareigų Prezidentą, nustato jo atlyginimą, taip pat jo skatinimo, nuobaudų skyrimo tvarką ir sąlygas, tvirtina Prezidento pareigines instrukcijas;

7.13.4.   priima sprendimus Klubui tapti kitų įmonių steigėju, nariu, steigti, reorganizuoti, likviduoti Klubo filialus ir atstovybes;

7.13.5.   nustato informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, sąrašą;

7.13.6.   nustato tvarką, kuria Klubo nariai gali naudotis Klubo sporto įranga, inventoriumi, Klubo materialine, technine, informacine baze, darbuotojų bei Klubo paslaugomis;

7.13.7.   nustato tvarką, pagal kurią Klubo nariams pateikiami dokumentai ir kita informacija apie Klubo veiklą;

7.13.8.   priima kitus Klubo įstatuose ar Visuotinio narių susirinkimo nutarimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

7.14.   Valdyba tvirtina Prezidento pateiktą medžiagą apie:

7.14.1.   finansinių išteklių kaupimo ir jų panaudojimo metinius planus bei jų įvykdymą;

7.14.2.   metines ir ketvirtines pajamų ir išlaidų sąmatas, bei jų įvykdymą;

7.14.3.   metines ir pusmečio piniginių srautų ataskaitas;

7.14.4.   inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis.

7.15.   Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Valdyba.

7.16.   Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.

7.17.   Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių Valdybos narių. Valdybos sprendimai šių įstatų 7.13.2. punkte numatytais klausimais priimami ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Valdybos posėdis sprendžia jo materialinės atsakomybės ar personalinius jo darbo Klube  klausimus.

7.18.   Valdyba privalo kviesti į kiekvieną savo posėdį Prezidentą, jei jis nėra Valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

7.19.   Valdybai draudžiama riboti Visuotinio narių susirinkimo paskirto revizoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.

7.20.   Valdybos nariai privalo saugoti Klubo komercines paslaptis.

7.21.   Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki eilinio Visuotinio narių susirinkimo, Valdyba privalo parengti Klubo veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti:

7.21.1.   Klubo veiklos per metus apžvalga;

7.21.2.   informacija apie Klubo padalinius;

7.21.3.   Klubo narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

7.21.4.   Klubo metinė finansinė atskaitomybė;

7.21.5.   samdomų Klubo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

7.21.6.   svarbiausi įvykiai Klube metams pasibaigus;

7.21.7.   Klubo veiklos planai ir prognozės.

7.22.   Jeigu Visuotinis narių susirinkimas nepatvirtina Klubo veiklos ataskaitos arba Klubo veiklą įvertina neigiamai, Valdyba netenka savo įgaliojimų. Valdyba savo funkcijas vykdo, iki bus išrinkta nauja Valdyba. Nepatvirtinus Klubo veiklos ataskaitos, Valdyba privalo nedelsdama sušaukti Visuotinį narių susirinkimą naujai Valdybai išrinkti.

Prezidentas

7.23.   Prezidentas:

7.23.1.   organizuoja bei koordinuoja Klubo operatyvinę veiklą;

7.23.2.   kartą per metus organizuoja Klubo Visuotinio narių susirinkimą veiklos aptarimui, kurio metu tvirtinama Prezidento ir Valdybos ataskaita apie Klubo metinę veiklą;

7.23.3.   registruoja Klubo narius ir veda jų sąrašą;

7.23.4.   Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;

7.23.5.   atsiskaito už Klubo veiklą Valdybai ir Klubo Visuotiniam narių susirinkimui;

7.23.6.   Klubo vardu atidaro sąskaitas bankuose, priima ir atleidžia darbuotojus, palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;

7.23.7.   organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

7.23.8.   valdo, naudoja ir skirsto Klubo turtą;

7.23.9.   Klubo vardu sudaro sandorius;

7.23.10.   atstovauja Klubo interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, veikia klubo vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

7.23.11.   priima kitus šiuose įstatuose ar visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos nutarimuose Prezidento kompetencijai priskirtus sprendimus.

7.24.   Prezidentas privalo laiku rengti Visuotinius Klubo narių susirinkimus, užtikrinti Klubo narių sąrašų parengimą, sudaryti Visuotinių narių susirinkimų darbotvarkes. Prezidentas privalo būti lojalus klubui, išlaikyti konfidencialumą.

 1. KLUBO LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA

8.1.   Klubo lėšų šaltiniai :

8.1.1.   nario mokesčiai;

8.1.2.   fizinių  asmenų, paramos organizacijų ir paramos fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

8.1.3.   nevalstybinių  organizacijų,   tarptautinių   visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

8.1.4.   kredito   įstaigų  palūkanos  už   saugomas   asociacijų lėšas;

8.1.5.   skolinto kapitalo lėšos;

8.1.6.   kitos teisėtai gautos lėšos.

8.2.   Lėšoms, gaunamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžeto bei fondų, gauti ir panaudoti turi būti sudaryta išlaidų sąmata.

8.3.   Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojamos jo įstatuose numatytiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Klubo nariams.

 1. KLUBO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

9.1.   Kiekvienų finansinių metų pabaigoje Klubas privalo atlikti savo finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorius, kurį parenka ir atlyginimą nustato Visuotinis narių susirinkimas. Sutartį su revizoriumi pasirašo Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Sutartis su revizoriumi sudaroma ne ilgesniam nei 3 metų terminui.

9.2.   Revizorius privalo:

9.2.1.   tikrinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę bei kitus buhalterinės veiklos dokumentus;

9.2.2.   Visuotinio narių susirinkimo pavedimu atlikti Klubo finansinius – buhalterinius patikrinimus bei pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

9.3.   Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už nekokybišką Klubo veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

 1. Pranešimų įteikimo ir Viešos informacijos paskelbimo tvarka

10.1.   Pranešimai ir skelbimai, kuriais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama vieša informacija, turi būti patalpinti laikraštyje “Vakaro Žinios” ir Klubo skelbimų lentoje, likus ne trumpesniam kaip teisės aktų nustatytam terminui.

10.2.   Pranešimai asociacijos nariams gali būti įteikiami pasirašytinai, registruotu laišku, elektroniniu paštu, adresatui patvirtinus gavimą, arba paskelbiant pranešimą Asociacijos interneto svetainėje: www.paramotors.lt ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų.

 1. KLUBO ĮSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS

11.1.   Klubo įstatai keičiami Visuotinio narių susirinkimo nutarimu ne mažesne kaip 2/3  susirinkime dalyvaujančių Klubo narių ar jų įgaliotų atstovų balsų dauguma.

11.2.   Įstatų pakeitimai įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

 1. KLUBO filialai ir atstovybės

12.1.   Klubo filialai ir atstovybės steigiami, reorganizuojami ir likviduojami, jų vadovai skiriami Valdybos sprendimu. Klubo filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Klubo filialai ir atstovybės veikia  pagal Klubo filialo ar atstovybės nuostatus, kuriuos tvirtina Klubo Valdyba.

12.2.   Filialo ar atstovybės turtas apskaitomas Klubo finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo ar atstovybės finansinėje atskaitomybėje.

12.3.   Klubo filialas ar atstovybė registruojami ir išregistruojami Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. KLUBO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

13.1.   Priimti nutarimą reorganizuoti Klubą ir patvirtinti reorganizavimo projektą turi teisę Visuotinis narių susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių ar jų įgaliotų atstovų balsų dauguma.

13.2.   Klubo reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas remiantis LR asociacijų įstatymo, LR civilinio kodekso kitų teisės aktų ir Klubo įstatų nustatyta tvarka.

13.3.   Klubo likvidavimo pagrindai gali būti:

13.3.1.   Visuotinio narių susirinkimo nutarimas;

13.3.2.   teismo sprendimas;

13.3.3.   kiti teisės aktuose numatyti pagrindai.

13.4.   Institucija, nutarusi likviduoti Klubą, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Klubo Visuotinis narių susirinkimas, valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

13.5.   Pasibaigus Klubo veiklai, likęs  turtas ir lėšos,   patenkinus   visų likviduojamo Klubo kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais  pagal  darbo  sutartis, perduodami  kitai  ar  kitoms asociacijoms, kurių tikslai artimi Klubo įstatuose  nurodytiems  tikslams,  o jei  tokių asociacijų nėra, – kitoms asociacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1.   Kilus Klubo veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatomis, taikomi Lietuvos Respublikos asociacijų, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.

PENKTASIS VANDENYNAS

Sporto ir laisvalaikio klubas

Juozapavičiaus g. 4 – 5,

Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-09310 

Įmonės kodas: 300017636

El. paštas: prezidentas@paramotors.lt 

Uždaryti