Oro navigacijos - Teisės aktų pakeitimai

Saugaus skraidymo aptarimas
Forumo taisyklės
Saugaus skraidymo aptarimas
Skelbti atsakymą
Vartotojo avataras
Igor
Pranešimai: 240
Užsiregistravo: 06 Spa 2012 14:57
Country: Lietuva
Skraido_nuo: 2007-Kov-18
Miestas: Vilnius
Susisiekti:

Oro navigacijos - Teisės aktų pakeitimai

Standartinė Igor » 28 Kov 2014 11:31

Naujausi teisės aktai kurie įsigalios nuo:
2014-05-01
NUTARIMO NR. 285 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
—2013 m. spalio 15 d. Nr. XII-555 LIETUVOS RESPUBLIKOSAVIACIJOS ĮSTATYMO 14, 42 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMOĮSTATYMAS. Įsigaliojo nuo 2014 01 01
—2013 m. lapkričio 20 d. Nr. 1054 NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 17 D. NUTARIMO NR. 285 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. Įsigalioja nuo 2014 05 01

AVIACIJOS ĮSTATYMO 14, 42 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
—Skrydžiai Lietuvos Respublikos oro erdve, išskyrus karinių orlaivių skrydžius, vykdomus atliekant karines operacijas ir mokymus, vykdomi laikantis 2012 m. rugsėjo 26d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 923/2012,kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų, nustatytų sąlygų ir tvarkos.
—Specialius reikalavimus, taikomus karinių orlaivių skrydžiams,vykdomiems atliekant karines operacijas ir mokymus,nustato kariuomenės vadas.Šie reikalavimai turi būti tokie, kad nekiltų grėsmė civilinių orlaivių saugai.

NUTARIMO NR. 285 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
—Orlaiviuose, skrendančiuose Lietuvos Respublikos valdomąja oro erdve, virš draudžiamų zonų viršutinės ribos, taip pat užsienio šalių valstybės orlaiviuose, skrendančiuose Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro erdve, turi būti įrengta radijo ryšio aparatūra, kuria būtų galima palaikyti abipusį radijo ryšį su oro eismo paslaugų teikėju, ir radiolokacinis atsakiklis (angl.transponder), veikiantis „A+C“ arba „S“ režimu.

NUTARIMO NR. 285 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
—Skrydžiai orlaiviais, išskyrus užsienio šalių valstybės orlaivius, kuriuose nėra nurodytos įrangos, Lietuvos Respublikos valdomąja oro erdve galimi tik gavus oro eismo paslaugų teikėjo leidimą. Apie suteiktus leidimus oro eismo paslaugų teikėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 12 valandų, informuoja karinių oro pajėgų vadą ar jo įgaliotą karininką.“

NUTARIMO NR. 285 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
—„6. Civilinių orlaivių ir valstybės orlaivių skrydžiai pasienio zonoje galimi, jeigu:
—6.1. oro eismo paslaugų teikėjui pateiktas skrydžio planas;
—6.2. orlaivyje įrengta radijo ryšio aparatūra;
—6.3. orlaivyje įrengtas radiolokacinis atsakiklis, veikiantis „A+C“ arba „S“ režimu (netaikoma sklandytuvų skrydžiams);
—6.4. skrydžiui gautas karinių oro pajėgų vado ar jo įgalioto karininko leidimas, išduotas Lietuvos kariuomenės vado nustatytomis sąlygomis ir tvarka (netaikoma tarptautiniams skrydžiams ir valstybės orlaivių skrydžiams).

NUTARIMO NR. 285 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
—„Pasienio zona –4 jūrmylių Lietuvos Respublikos nevaldomos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos, kuri ribojasi su ne Europos Sąjungos valstybe nare, į teritorijos gilumą. Atnaujinus vidaus sienų kontrolę, pasienio zona yra 4 jūrmylių Lietuvos Respublikos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos į teritorijos gilumą.“

NUTARIMO NR. 285 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
—Skristi draudžiamoje arba ribojamoje zonoje orlaiviams galima tik turint Lietuvos kariuomenės vado nustatyta tvarka išduotą leidimą ir laikantis jame nustatytų apribojimų ir sąlygų.“
—Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose zonose, kuriose gali būti nesaugu skraidyti orlaiviams, ir informacijos apie numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamose zonose pateikimo, vykdant oro erdvės valdymą, tvarką, suderinęs su Lietuvos kariuomenės vadu, nustato oro eismo paslaugų teikėjas.“

2013 m. gruodžio4 d. NUTARIMAS Nr. 1132DĖL 2012 M. RUGSĖJO 26 D. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO (ES) NR. 923/2012 NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
—Pavesti Civilinės aviacijos administracijai atlikti reglamente nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas.
—Nustatyti, kad Civilinės aviacijos administracija gali įgalioti oro eismo paslaugų teikėją atlikti reglamento priedo SERA.4001, SERA.4005, SERA.4010, SERA.4020, SERA.5020 ir SERA.5025 punktuose nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas.

Skrydžių vykdymo sąlygos ir reikalavimai 2013 m. gruodžio 30 d. Nr. 4R-295 CAA įsakymas
—Oro erdvę į klases skirsto ir ženklina oro eismo paslaugų teikėjas pagal Reglamento priedo „Skrydžių taisyklės“ (toliau –priedas) SERA.6001 punkto nuostatas.
—Aerodromo oro eismo zonos, esančios G klasės oro erdvės dalyse, priskiriamos privalomosioms radijo zonoms (RMZ), kuriose taikomi Reglamento priedo SERA.6005 a) punkto reikalavimai.
—Jei orlaivyje neįrengta radijo įranga, aerodromo RMZ naudotis leidžiama iš anksto tai suderinus su atitinkamo aerodromo savininku arba naudotoju.
—Jeigu skirtingų klasių oro erdvės yra viena virš kitos, skrydžiai bendrame skrydžių lygyje turi būti vykdomi pagal mažiau ribotos klasės skrydžių vykdymo sąlygas ir reikalavimus bei turi būti teikiamos atitinkamai tik šiai erdvei taikomos paslaugos.

Skrydžių vykdymo sąlygos ir reikalavimai 2013 m. gruodžio 30 d. Nr. 4R-295 CAA įsakymas
—Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų erdvėje turi buti laikomasi skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų, pateiktų Reglamento priedo 4 priedėlyje.
—Reglamento priedo SERA.6001 punkte nustatytas PG 250 mazgų greičio ribojimas skrydžiams žemiau SL 100 netaikomas NATO valstybių kariniams orlaiviams, vykdantiems Lietuvos Respublikos oro erdvės stebėjimo, kontrolės ir gynybos funkcijas bei atliekantiems su ššiomis funkcijomis susijusius treniruočių skrydžius.

ĮSAKYMAS DĖL SKRYDŽIŲ TAISYKLIŲ TAIKYMO IR SKRYDŽIŲ PLANO PATEIKIMO, PILDYMO IR UŽDARYMO REIKALAVIMŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO. VĮ „Oro navigacija“ gen. direktoriaus įsakymas
—SKRYDŽIŲ TAISYKLIŲ TAIKYMO PAGAL REGLAMENTO NR.923/2012 PRIEDO „SKRYDŽIŲ TAISYKLĖS‘‘ SERA.5020 IR SERA.5025 DALIS REIKALAVIMŲ APRAŠAS
—Reikalavimų aprašas nustato reikalavimus skrydžiams pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles (angl. –IFR) valdomojoje ir nevaldomoje oro erdvėje, taip pat kreiserinių skrydžio lygių ir kelių naudojimą, jų apribojimus bei pranešimo apie orlaivio buvimo vietą būtinumą. Reikalavimų aprašas taikomas bendrojo oro eismo (angl. –GAT) skrydžiams, vykdomiems pagal IFR Vilniaus skrydžių informacijos regione / viršutiniame skrydžių informacijos regione (angl. –FIR/UIR).

DĖL SKRYDŽIŲ TAISYKLIŲ TAIKYMO IR SKRYDŽIŲ PLANO PATEIKIMO, PILDYMO IR UŽDARYMO REIKALAVIMŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO. VĮ „Oro navigacija“ gen. direktoriaus įsakymas
—SKRYDŽIO PLANO PATEIKIMO, PILDYMO IR
UŽDARYMO PAGAL REGLAMENTO NR. 923/2012 PRIEDO „SKRYDŽIŲ TAISYKLĖS“ SERA.4001, SERA.4005, SERA.4010 IR SERA.4020 DALIS REIKALAVIMŲ APRAŠAS
—Reikalavimų aprašas nustato skrydžio plano pateikimo būtinumą, pildymo ypatumus ir uždarymo sąlygas. Reikalavimų aprašas taikomas bendrojo oro eismo (angl. –GAT) skrydžiams, vykdomiems Vilniaus skrydžių informacijos regione / viršutiniame skrydžių informacijos regione (angl. –FIR/UIR), išskyrus ypatingas situacijas arba karo atvejus.

SKRYDŽIO PLANO (PA)TEIKIMAS
Skrydžio planas yra teikiamas prieš vykdant:
a) kiekvieną skrydį arba jo dalį, kuriam (-iai) bus teikiamos skrydžių valdymo paslaugos;
b) kiekvieną IFR skrydį konsultacinėje oro erdvėje;
c) skrydį nevaldomoje oro erdvėje, jei tuo siekiama palengvinti skrydžio informacijos, aliarmo skelbimo ar paieškos ir gelbėjimo paslaugų teikimą;
d) skrydį į draudžiamąją, ribojamąją arba pasienio zoną, siekiant palengvinti koordinavimą su atitinkamomis karinėmis tarnybomis arba kaimyninių valstybių oro eismo paslaugų teikimo padaliniais ir išvengti orlaivio perėmimo jo atpažinimo tikslu;
1) Skrydžiui aerodromo oro eismo zonoje (ATZ) nebūtina pateikti skrydžio planą.
2) Skrydžiui draudžiamosiose ir ribojamosiose zonose arba į tas zonas yra būtina gauti išankstinį karinės vadovybės leidimą.
3) Pasienio zona –4 jūrmylių Lietuvos Respublikos nevaldomos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos, kuri ribojasi su ne Europos Sąjungos valstybe nare, į teritorijos gilumą. Atnaujinus vidaus sienų kontrolę, pasienio zona yra 4 jūrmylių Lietuvos Respublikos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos į teritorijos gilumą.
e) kiekvieną skrydį, kertantį valstybės sieną,
f) kiekvieną skrydį, kurį planuojama vykdyti nakties metu, jeigu išskrendama iš aerodromo esančios teritorijos

SKRYDŽIO PLANO (PA)TEIKIMO PROCEDŪROS
Teikimo laikas:
a) Skrydžio planas skrydžiui, kurį planuojama vykdyti, kertant valstybės sieną, arba kuriam bus teikiamos skrydžių valdymo paslaugos arba oro eismo konsultacinės paslaugos, yra teikiamas mažiausiai prieš 1 valandąiki išskridimo arba, jeigu skrydžio planas yra teikiamas skrydžio metu, –tokiu laiku, kad atitinkamas oro eismo paslaugų teikimo padalinys jį gautų ne vėliau kaip prieš 10 min. iki tol, kol orlaivis pasieks apskaičiuotą:
-planuojamą patekimo į skrydžių valdymo rajoną arba konsultacinės oro erdvės tašką; arba
-tašką, kuriame bus kertamas oro kelias arba konsultacinis maršrutas.
b) Skrydžio planas tarptautiniam skrydžiui, kuriame yra Integruoto pradinio skrydžio plano dorojimo sistemos (IFPS) zonų, turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 3 valandas iki EOBT, jeigu tik įmanoma.

SKRYDŽIO PLANO (PA)TEIKIMO PROCEDŪROS
Teikimo vieta:
—Skrydžio planai gali būti teikiami atitinkamoms ARO, kad jos išplatintų pagal adresavimo principus, nurodytus Lietuvos AIP, ENR 1.11punkte „Skrydžio plano pranešimų adresavimas“.
—Kai išskridimo aerodromas yra ne toje pačioje vietoje, kur teikiamas skrydžio planas, IFR skrydžiui FPL yra pateikiamas į IFPS, tuo metu VFR skrydžiui FPL yra perduodamas tik ARO išskridimo aerodrome. Vėliau ARO perduoda gautą FPL visiems reikiamiems adresatams.
—Tuo atveju, jeigu išskridimo aerodrome nėra ARO, skrydžio planas iš anksto siunčiamas artimiausiai ARO faksu, el. paštu arba per tinklapį http://www.ans.ltpateikus orlaivio naudotojo kontaktinę informaciją. Kauno, Šiaulių ir Palangos ARO nedarbo valandomis, skrydžio planas yra teikiamas į Vilniaus ARO.

SKRYDŽIO PLANO (PA)TEIKIMO PROCEDŪROS
—Pateikus skrydžio planą, reikia paskambinti atitinkamai ARO ir gauti patvirtinimą, kad skrydžio planas yra gautas. Skrydžio planą, pateiktą interneto tinklapyje http://www.ans.ltautomatiškai gaus atitinkama ARO.
—Jeigu yra žinoma, kad atskridimo aerodrome arba kitoje veiklos vykdymo vietoje nėra tinkamų ryšio priemonių ir nėra atsarginių antžeminio pranešimų dorojimo priemonių, rekomenduojama iš anksto pateikti FPL išskridimui iš atskridimo aerodromo arba veiklos vykdymo vietos.

Skrydžio planų teikimas skrydžio metu (AFIL)
AFIL yra teikiamas:
—skrydžio metu, norint gauti leidimą skristi valdomąja oro erdve, jeigu tai būtina dėl tam tikrų aplinkybių, kurios prieš skrydį pilotui nebuvo žinomos;
—VFR skrydžiui Vilniaus FIR, norint kirsti aerodromo skrydžių valdymo zoną (CTR), skrydžio metu galima pateikti sutrumpintą skrydžio planą (AFIL). Orlaiviui išskridus iš valdomosios oro erdvės, bus laikoma, kad toliau skrendama nepateikus skrydžio plano.
—AFIL turi būti teikiamas ATS padaliniui, kurio atsakomybės erdvėje vykdomas skrydis.
—Skrydžio metu teikiamuose skrydžio planuose pateikiamas išskridimo aerodromas arba veiklos vykdymo vieta, iš kurios prireikus būtų galima gauti papildomą informaciją, susijusią su skrydžiu. Be to, vietoj apskaičiuotojo trinkelių patraukimo laiko, reikia pateikti pirmojo maršruto taško perskridimo laiką.

Sutrumpintas skrydžio planas (AFPL)
AFPL yra ribota informacija, teikiama telefonu prieš skrydį arba skrydžio metu, norint gauti leidimą skrydžio atkarpai arba išskristi iš valdomojo aerodromo. AFPL gali būti naudojamas, kai būtina gauti leidimą pakilti iš valdomojo aerodromo arba kirsti Vilniaus, Kauno, Palangos ar Šiaulių aerodromo skrydžių valdymo zonas (CTR). Šiuo atveju įprasta skrydžio plano forma neteikiama, ir paskirties aerodromui pranešta nebus. Orlaiviui išskridus iš CTR ribų, bus laikoma, kad toliau skrendama be skrydžio plano. AFPL gali būti teikiamas tik skrydžiui pagal VFR ir yra teikiamas artimiausiam ARO arba FIS padaliniui.

Pateiktojo skrydžio plano (pa)keitimai
—Apie visus skrydžio plano, pateikto planuojant atlikti IFR skrydį arba valdomąjį VFR skrydį, pakeitimus, taip pat apie svarbius pateikto nevaldomojo VFR skrydžio plano pakeitimus reikia kuo skubiau pranešti kompetentingam ATS padaliniui.
—Jeigu IFR skrydis vėluoja išskristi daugiau negu 15 minučių nuo apskaičiuoto trinkelių patraukimo laiko (išskyrus tuo atveju, kai IFR skrydis turi paskirtą laiko intervalą SLOT) arba jeigu VFR skrydis, kuriam buvo pateiktas skrydžio planas, vėluoja išskristi daugiau negu 30 minučių, skrydžio planas yra keičiamas arba, atšaukus ankstesnį, yra teikiamas naujas skrydžio planas. Pakeistas skrydžio planas su identišku šaukiniu yra perduodamas praėjus bent 5 minutėms po CNL pranešimo išsiuntimo.
—Atšaukus skrydį, kuriam buvo pateiktas skrydžio planas, yra nedelsiant pranešama atitinkamam ATS padaliniui. Apie valdomojo skrydžio turimojo skrydžio plano keitimą skrydžio metu pranešama arba prašoma jį keisti.
—Į svarbius nevaldomojo VFR skrydžio plano pakeitimus įeina degalų atsargų, orlaivyje esančių visų asmenų skaičiaus pokyčiai ir 30 minučių arba didesnis apskaičiuotojo laiko pokytis.

Skrydžio plano uždarymas
Skrydžio, kuriam buvo pateiktas skrydžio planas, apimantis visą skrydį arba likusią skrydžio į paskirties aerodromą dalį, įgula kuo skubiau po nutūpimo praneša apie atskridimą asmeniškai radiotelefono ryšiu, duomenų perdavimo būdu atitinkamam oro eismo paslaugų teikimo padaliniui atskridimo aerodrome.
Nebūtina pateikti pranešimą apie atskridimą nutūpus aerodrome, kuriame yra teikiamos oro eismo paslaugos, išskyrus atvejus, kai to paprašo ATS padalinys.
Jeigu skrydžio planas buvo pateiktas ne likusiai skrydžio į paskirties aerodromą daliai, bet kitai skrydžio daliai, prireikus, jis yra uždaromas, perduodant pranešimą atitinkamam oro eismo paslaugų teikimo padaliniui.
—Pastaba. Sutrumpintas skrydžio planas (AFPL) turi būti uždarytas, kai orlaivis išskrido iš CTR.

Skrydžio plano uždarymas
Jeigu atskridimo aerodrome arba veiklos vykdymo vietoje nėra oro eismo paslaugų teikimo padalinio, prireikus, pranešimas apie atskridimą kuo skubiau po nutūpimo ir greičiausiomis esamomis priemonėmis yra perduodamas artimiausiam oro eismo paslaugų teikimo padaliniui
Tel.:+370 706 94 599 (Vilniaus ACC)
+370 706 94 367 (KaunoAPP/TWR)
+370 706 94 111 (PalangosAPP/TWR)
+370 41 39 81 30 (ŠiauliųTWR)
Jeigu yra žinoma, kad atskridimo aerodrome ar veiklos vykdymo vietoje nėra tinkamų ryšio priemonių ir nėra atsarginių atskridimo pranešimų antžeminio dorojimo priemonių, yra atliekami šie veiksmai. Prieš pat tūpimą orlaivis, jei tikslinga, perduoda atitinkamam oro eismo paslaugų teikimo padaliniui pranešimą, panašų į atskridimo pranešimą, jeigu toks pranešimas yra būtinas.
Atskridimo pranešimuose turi būti ši informacija:
-orlaivio atpažinimo kodas;
-išskridimo aerodromas arba veiklos vykdymo vieta;
-paskirties aerodromas arba veiklos vykdymo vieta (tik pakeisto nutūpimo atveju);
-atskridimo aerodromas arba veiklos vykdymo vieta;
-atskridimo laikas.

Skelbti atsakymą